[TIỆM NHÃ VẬN] MỞ BÁN LẠI THỜI TRANG SỰ KIỆN

23-12-23

Cơ hội để sở hữu các bộthời trang đã ra mắt ở các sự kiện ngày lễ

Thời Gian Mở Bán

  • Thời gian: Từ 05:00 ngày 24/12/2023
  • Cửa hàng: TIỆM NHÃ VẬN

MỞ BÁN LẠI THỜI TRANG, THÚ CƯỠI & HIỆU ỨNG 

VẬT PHẨM CỬA HÀNG GIÁ BÁN
Bất Già Phong-Quán CỬA HÀNG TÁI BẢN HIẾM 15 Cẩm Phương Tú-Quý
Bất Già Phong - Sam CỬA HÀNG TÁI BẢN HIẾM 30 Cẩm Phương Tú-Quý
Tỏa Thiên Trọng-Quán CỬA HÀNG TÁI BẢN HIẾM 15 Cẩm Phương Tú-Quý
Tỏa Thiên Trọng - Sam CỬA HÀNG TÁI BẢN HIẾM 30 Cẩm Phương Tú-Quý
Phấn Mặc-Quán CỬA HÀNG TÁI BẢN HIẾM 20 Cẩm Phương Tú-Quý
Phấn Mặc - Sam CỬA HÀNG TÁI BẢN HIẾM 35 Cẩm Phương Tú-Quý
Thanh Đô Lang-Quán CỬA HÀNG TÁI BẢN HIẾM 15 Cẩm Phương Tú-Quý
Thanh Đô Lang - Sam CỬA HÀNG TÁI BẢN HIẾM 30 Cẩm Phương Tú-Quý
Lạc Thác Chi-Quán CỬA HÀNG TÁI BẢN 900 Nguyên Bảo Khóa
Lạc Thác Chi-Sam CỬA HÀNG TÁI BẢN 1800 Nguyên Bảo Khóa
Sơn Ngữ Hà-Quán NHÃ VẬN 9 cẩm Phương Tú
Sơn Ngữ Hà-Sam NHÃ VẬN 18 cẩm Phương Tú
Phụ Kiện - Quang Minh Tướng NHÃ VẬN 15 cẩm Phương Tú
Yên Ngựa - Dạ Vũ Hầu Yên NHÃ VẬN 60 cẩm Phương Tú
Thú Cưỡi - Hãn Hải Hành NHÃ VẬN 5.555 Nguyên Bảo
Hiệu Ứng Kỹ Năng- Lưu Quang Thiên Ngoại NHÃ VẬN 210 cẩm Phương Tú

CỬA HÀNG HOẠT ĐỘNG - TIỆM NHÃ VẬN


CỬA HÀNG - TIỆM NHÃ VẬN

Trên con đường hành tẩu giang hồ nếu có nguy nan xin hãy nhanh chóng liên hệ Hương Soái thông qua kênh Fanpage/Hỗ trợ để được tương trợ.

Hẹn tương ngộ cùng Lãng Khách tại Nhất Mộng Giang Hồ!

Hương Soái kính báo.